Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 7.04. 2015. godine