Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 7.04.2015. godine