Obaveštenje o vanrednoj sednici skupštine akcionara